Skolas dokumentācija

01.

Pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017. gads

Atskaite par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu veicamo pretkorupcijas pasākumu  2017.gadam izpildi Pielikums. 

02.

03.

Skolas iekšējie normatīvie dokumenti

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS_2014.-2019.doc 

 

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

2019./2020. - 2021./2022. mācību gadiem

 

RĪGAS DAUGAVAS PAMATSKOLAS  NOLIKUMS.doc 

PIELIKUMI

SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI.doc

PERSONĀLA ATLASES KĀRTĪBA.doc

SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS.doc

Bērnu sūdzību un iesniegšanas kārtība.doc

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.doc 

Artboard 1.png